Danh sách Cán bộ Trung tâm

9/17/2021 9:02:22 AM

TT

Họ và tên

Điện thoại

Chức vụ

Email

1

Ngô Chí Thành

    0946681166

Giám đốc

ngochithanh@hdu.edu.vn

2

Lê Thị Hạnh

0919583663

Phó giám đốc

lethihanh@hdu.edu.vn

3

Lê Xuân Dũng

0961001919

Phó giám đốc

lexuandung@hdu.edu.vn

4

Lê Thị Ánh Tuyết

0978033088

Chuyên viên

lethianhtuyet@hdu.edu.vn

5

Hoàng Thị Thanh

01274550994

Chuyên viên

hoangthanhss1984@gmail.com

6

Nguyễn Thúy Huệ

0984 545433

Chuyên viên

nguyenthuyhue@hdu.edu.vn

7

Mai Quang Hưng

0919.667.583

Chuyên viên

maiquanghung@hdu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thùy Linh

0989933886

Chuyên viên

thuylinh@hdu.edu.vn

9

Hồ Thị Hương Giang

0984800576

Chuyên viên

hothihuonggiang@hdu.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thu Hà

0987973274

Chuyên viên

nguyenthithuha@hdu.edu.vn